Amber Alert - Ymunwch â’n hymgyrch i arbed bywydau plant, Dr Kay Swinburne ASE

Lansiodd ASEau Ceidwadol Prydain ymgyrch uchelgeisiol wedi’i dargedu heddiw dan arweinyddiaeth Kay Swinburne, er mwyn helpu i arbed bywydau plant sydd wedi’u herwgipio.

 

Mae’r ASE dros Gymru’n arwain yr ymdrechion i hybu ymwybyddiaeth o’r rhwydwaith Amber Alert ac i’w wneud yn gryfach ac yn fwy effeithiol ledled Prydain ac Ewrop.

 

Mae’r rhwydwaith yn bodoli er mwyn lledaenu manylion am blant sydd ar goll ac sydd mewn perygl mor gyflym â phosib trwy ddefnyddio ffonau, apps, y cyfryngau cymdeithasol a’r rhwydweithiau busnes, yn ogystal â’r sianeli newyddion traddodiadol. Fe’i defnyddid am y tro cyntaf yn ystod achos trasig y ferch ysgol April Jones yn y DU. Ar yr achlysur hwnnw, doedd dim modd arbed April, ond mae’r rhwydwaith wedi derbyn cydnabyddiaeth am ddod o hyd i blant ac arbed bywydau ar sylfaen reolaidd.

 

Mae Kate a Gerry McCann hefyd wedi siarad o blaid systemau rhybudd plentyn ac wedi dweud y gallai fod wedi gwneud gwahaniaeth pe tasen nhw wedi bodoli cyn i’w merch Madeleine fynd ar goll ym Mhortiwgal.

 

Yn ystod digwyddiad proffil uchel yn Senedd Ewrop yn Strasbwrg heddiw, ymunodd panel o arbenigwyr â Dr Swinburne er mwyn lansio’r maniffesto pum pwynt er mwyn hybu Amber Alert.

 

Dywedodd Dr Swinburne: “Mae Amber Alert yn syniad gwych – ond galliff weithio’n well fyth. Rydyn ni angen rhagor o unigolion, rhagor o sefydliadau a rhagor o wledydd i ymuno er mwyn i ni arbed rhagor o fywydau plant yn y tymor hir. Rydyn ni hefyd eisiau i’r rhwydwaith presennol weithio’n well. Dyna sylfaen ein pum pwynt.”

 

Mae’r ymgyrch a lansiwyd heddiw yn galw am:

 

1. Rwydwaith Amber Alert mwy a chryfach

2. Ragor o hyblygrwydd mewn cyhoeddi rhybuddion

3. Rannu gwybodaeth draws-ffiniol yn well

4. Gydweithrediad gwell rhwng yr heddlu’n draws-ffiniol

5. Wirio pasbortau plant ar ffiniau

 

Yn ogystal â Dr Swinburne, roedd panel yr arbenigwyr yn cynnwys Frank Hoen, llywydd a sylfaenydd Amber Alert; Martin Shipton, prif ohebydd papur cenedlaethol Cymru y Western Mail, sy’n cefnogi’r ymgyrch; Charlie Hedges, Cydlynydd Rhybudd Ewropeaidd Amber Alert; a Petra Binkova o Weinyddiaeth Fewnol Gweriniaeth Tsiec, a lywiodd deddfwriaeth yn y wlad honno’n ddiweddar er mwyn mabwysiadau’r system Amber Alert.

 

(Gweler yr wybodaeth atodedig am ragor o fanylion ar amcanion yr ymgyrch, os gwelwch yn dda).

 

Clywodd y lansiad fod 76% o’r plant a herwgipir gan rywun sy’n bwriadu eu niweidio’n cael eu lladd o fewn tair awr. Mae chwilio ar eu cyfer ar unwaith felly’n hollbwysig. Ond mae ymdrechion i ddod o hyd i’r rheini sy’n cael eu herwgipio yn rhy aml yn cael eu rhwystro gan ddiffyg ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd, cydweithrediad traws-ffiniol gwan a llinellau cyfrifoldeb aneglur.

 

Dywedodd Dr Swinburne: "Mae’r rhwydwaith Amber Alert yn anelu at newid hynny – ac i helpu i arbed rhagor o fywydau plant. Fodd bynnag, mae angen cefnogaeth gwleidyddion, cwmnïau a sefydliadau arno, ond yn bennaf oll, gefnogaeth y cyhoedd.

 

“Mae hynny’n golygu rhagor o wledydd yn ymuno â’r system rhybudd plentyn – ac mae’n golygu rhagor ohonon ni’n ymwneud â’r prosiect gartref yn uniongyrchol. Gall pobl ymuno dros eu hunain er mwyn iddyn nhw glywed pan fo plentyn mewn perygl – a gallan nhw basio’r neges ymlaen at eu cysylltiadau nhw trwy neges destun a’r cyfryngau cymdeithasol.

 

"Gall cwmnïau, sefydliadau, clybiau ac ysgolion chwarae rhan hefyd – a chysylltu bas data eu cysylltiadau nhw â’r system rybuddio. Gyda rhagor o bobl yn rhan o’r cynllun, bydd gwybodaeth yn cael ei rhyddhau’n gyflymach ac mae’n bosib y byddwn ni’n arbed rhagor o blant.”

 

Sut y gallwch chi helpu - 

 

Ymunwch ag Amber Alert yn y DU heddiw:

 

Lawrlwythwch yr app:

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.childrescuealert&hl=en

Neu ewch ar lein:

www.conservativeeurope.com<http://www.conservativeeurope.com>

www.childrescuealert.org.uk<http://www.childrescuealert.org.uk>

 

Cwmnïau neu sefydliadau: Ebostiwch  charlie.hedges@amberalert.eu<mailto:charlie.hedges@amberalert.eu> os gwelwch yn dda.